Učilište je ustrojeno kao jedinstvena pravna osoba unutar koje djeluju jedinice:

 

- Odjel za nastavu, stručni i znanstveni rad (34 djelatnika)

- Učilišni praktikumi (14 djelatnika)

- Tajništvo (6 djelatnika)

 

Ove ustrojbene jedinice nisu samostalne pravne osobe već djeluju unutar Učilišta.

Odjel za nastavu sudjeluje u obrazovnom procesu te izvodi stručni i znanstveno-istraživački rad. Nastavne ustrojbene jedinice su katedre koje su temeljni čimbenici nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti. Katedru čine nastavnici i suradnici koji sudjeluju u navedenim djelatnostima. Na Učilištu su osnovane tri katedre: Katedra za bilinogojstvo (12 djelatnika), Katedra za menadžment u poljoprivredi (12 djelatnika) i Katedra za zootehniku (10 djelatnika).

Osnovna djelatnost Učilišnih praktikuma je provođenje praktične nastave (vježbi i stručne prakse) predviđene studijskim programima Učilišta te znanstveno istraživački rad.

Tajništvo obavlja pravno-administrativne, tehničke, računovodstvene i opće poslove, a njegovim radom rukovodi tajnik.

Učilište ima Stručno vijeće kojeg čine nastavnici u nastavnim i znanstveno-nastavnim zvanjima, asistenti, suradnici, i to po jedan predstavnik na svakih pet stručnih suradnika, te predstavnici studenata. Studenti čine najmanje 15% članova Stručnoga vijeća. U radu Stručnoga vijeća sudjeluje i tajnik Učilišta, ali bez prava odlučivanja.

Studenti aktivno sudjeluju u radu Stručnog vijeća, imaju pravo predlagati točke dnevnoga reda i sudjelovati u raspravama s ostalim članovima Vijeća. Osim toga, studenti su članovi Studentskog zbora te članovi pojedinih odbora Jedinice za osiguravanje kvalitete u Učilištu. Dijagram interne organizacijske strukture Učilišta prikazan je u nastavku.

Fotografije uz članak: