Učilištem upravlja Upravno vijeće, koje obavlja poslove utvrđene Zakonom i Statutom Visokoga gospodarskog učilišta. Upravno vijeće ima pet članova od kojih tri imenuje osnivač, jednog člana imenuje Stručno vijeće učilišta, a jednog Radničko vijeće učilišta ili odgovarajuće tijelo.

 

Dekan je čelnik i voditelj Učilišta. Dekan obavlja poslove određene Zakonom o ustanovama, Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Uredbom o osnivanju i Statutom, a osobito organizira i vodi rad i poslovanje Učilišta te predstavlja i zastupa Učilište. Za dekana, javnim natječajem može biti izabrana osoba u znanstveno-nastavnom zvanju ili u nastavnim zvanjima profesora visoke škole ili višeg predavača, a bira ga i razrješava Stručno vijeće s mandatom, na način i u postupku utvrđenim Statutom. Izbor dekana potvrđuje Upravno vijeće. Mandat dekana traje četiri godine, a ista osoba može biti izabrana za dekana najviše dva puta uzastopce.

Prodekan za nastavu i studente bavi se organizacijom nastavnih i studentskih pitanja te koordinira rad pročelnika i šefova katedri. Imenuje ga dekan uz suglasnost Stručnog vijeća na vrijeme od četiri godine.

Učilište ima dva pročelnika studija i to Pročelnika stručnog studija i Pročelnika specijalističkih diplomskih stručnih studija. Pročelnike studija bira Stručno vijeće na prijedlog dekana iz redova nastavnika zaposlenih u Učilištu koji su izabrani u nastavno zvanje višeg predavača ili više, ili u znanstveno-nastavno zvanje. Pročelnici studija vode poslove organizacije nastave u pojedinom studiju, poslove međunarodne suradnje vezane uz suradnju svojega studija sa srodnim studijima u inozemstvu, predlažu razvojne strategije studija, predlažu upisne kvote studija i obavljaju druge poslove po nalogu dekana i prodekana. Pročelnici studija biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno izabrani.

Šefovi katedri po nalogu dekana i prodekana obavljaju poslove organizacije nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti na razini katedre kojom rukovode. Bira ih Stručno vijeće na prijedlog članova katedre, a na vrijeme od četiri godine.

Dekanu u radu pomaže Dekanski kolegij kojeg čine prodekan za nastavu i studente, pročelnici studija i šefovi katedri. U radu dekanskog kolegija mogu, prema potrebi, sudjelovati i voditelji učilišnih laboratorija, voditelj učilišnog praktikuma, voditeljica Jedinice za osiguravanje kvalitete te predstavnici Učilišta u Upravnom vijeću.

U nastavku je prikazan dijagram strukture upravljanja Visokoga gospodarskog učilišta.

Fotografije uz članak: