Razlikovni studij je namijenjen pristupnicima koji su završili odgovarajući dvogodišnji studij - Višu školu, a žele nastaviti studij na Specijalističkim diplomskim stručnim studijima.

 

Razlozi za pokretanje razlikovnog studija

 

 

U Hrvatskoj smo u fazi velikih društvenih promjena koje se u poljoprivredi manifestiraju tako, da jačaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva. U budućnosti će se, kao i u drugim državama, smanjivati broj seljačkih gospodarstava, a povećavati će se njihov obim proizvodnje i postati će sve više specijalizirana. Voditi ih moraju stručno osposobljeni ljudi, Bez dobro obućenih stručnjaka neće biti mog razvoj i proširenje postojećih seljkih obiteljskih gospodarstava kao ni pokretanje i osnivanje novih, zasnovanih na modernim tehnikama i tehnologijama. Učilište se mora još više programski prilagoditi promjenama koje su se pokrenule glede prestrukturiranja poljoprivrede na selu. U prilog tome, a na principima cjeloživotnoga obrazovanja, provodeći odredbe Bolonjskoga procesa, odlučili smo omogućiti svima koji su završili dvogodišnji studijski program Učilišta (do 1998. dvogodnja Viša škola) da kroz takozvanu "uvjetovanu prohodnost" mogu proširivati svoja znanja na Specijalističkim stručnim studijima koje će organizirati Učilište, a za koje ima Dopusnicu Ministarstva.

 

 

Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih studijskig programa

 

 

Dosadašnja iskustva u kontinuiranom obarzovanju kadrova za potrebe gospodarstva počivaju na dugogodišnjoj tradiciji Učilišta, a sežu u daleku 1860. godinu.

Razlikovni studijski program bazira na razlici općeobrazovnih i stručnih sadržaja između dvogodnjega (Viša škola) i trogodnjega (Stručni studij) studijskoga programa. Za oba studijska programa Učilište ima Dopusnice resornoga Ministarstva.

 

 

OPĆI DIO

 

 

Naziv studija i kome je namijenjen

 

 

Razlikovni studij je namijenjen pristupnicima koji su završili odgovarajući dvogodnji studij – Višu dvogodišnju školu, a namjeravaju se upisati na odgovaraji dvogodnji Specijalistički diplomski stručni studij na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, a prema Dopusnici Ministarstva znanosti obrazovanja i športa.


 

Nositelj studija, izvođač studija i mjesto izvođenja

 

 

Nositelj i izvođač razlikovnog studija je Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, a mjesto izvođenja u sjedištu Učilišta, u Križevcima.

 

 

Trajanje studija, programske cjeline

 

 

Razlikovni studij traje 1 god, II semestra, 60 ECTS. Studij obuhvaća dvije programske cjeline, odnosno dva studijska usmjerenja:

 

 

1. Ratarstvo,

2. Stočarstvo

 

 

Uvjeti upisa na studij

Završen odgovarajući dvogodišnji studij, Viša dvogodišnja škola poljoprivrednoga usmjerenja, prema listi uspješnosti a do popunjenja upisne kvote.

 

 

Financiranje studija i njegovo izvođenje

Studij se u cijelosti financira iz prihoda ostvarenih uplatom polaznika a izvodi se kao izvanredni studij, uz rad.

 

 

 

OPIS PROGRAMA

 

 

 

Broj modula na studiju, obavezni i izborni moduli

 

Program Razlikovnoga studija koncipiran je tako da bude transparentan, modularnoga  tipa.  Dvije  programske  cjeline  (studijska  usmjerenja)  čini  ukupno  20 modula, od toga 8 obveznih modula, uključujući stručnu praksu, i 12 izbornih modula.

 

Pokrivenost vlastitim nastavnim kadrom

 

Studij je u potpunosti (100%) pokriven vlastitim nastavnim kadrom. Svi voditelji modula i ostali suradnici u izvedbi programa izabrani su, u skladu sa Zakonom, u zvanja.

 

Završetak studija

Po završetku studija, a nakon izrade i uspješne obrane završnog rada, Učilište će polazniku izdati Uvjerenje koje će mu, uz diplomu o završenom dvogodnjem studiju, poslužiti   za   upis   Specijalističkog   diplomskog   stručnog   studija   (tzv.   uvjetovana prohodnost).